GL EN

Aviso Legal

Termos de uso

Está prohibido enviar correo non solicitado (correo lixo) dirixido a contas de correo electrónico utilizadas nesta web.

O usuario ou usuaria non poderá acceder ao sitio web de modo que dane, deteriore, inutilice ou sobrecargue os servizos ou a información ofrecida.

Exención de responsabilidade

O contido facilitado a través desta web publícase con efectos simplemente informativos e non substitúe a publicidade legal de estatutos, normativas, disposicións e actos que teñen que ser publicados formalmente no DOG e noutros boletíns oficiais. Aínda que por parte da Universidade de Vigo se efectuarán, en todo momento, os esforzos necesarios para que a información contida na web sexa exacta e actualizada, non se garante a non existencia de erros nos contidos do sitio web nin que se atope totalmente actualizado. Unicamente os textos publicados nas edicións impresas do DOG e doutros boletíns oficiais teñen carácter auténtico e validez oficial.

A Universidade de Vigo resérvase o dereito de modificar sen aviso previo a estrutura da súa web, tanto na forma coma nos contidos, ata dar de baixa a súa edición sen necesidade de notificarlles con antelación esta circunstancia aos usuarios/as.

A web contén nalgunhas ocasións enlaces a páxinas externas sobre as que non se teñen ningún control e respecto, das cales se declina toda responsabilidade.

A Universidade de Vigo non se responsabiliza de posibles danos que lle puidese causar ao usuario/a un uso incorrecto, erróneo ou indebido dos servizos e contidos desta web.

Estas cláusulas non teñen por obxecto limitar a responsabilidade da Universidade de Vigo, de forma contraria ao disposto pola normativa española aplicable, nin excluír a súa responsabilidade nos casos nos que, en virtude da citada normativa, non poida excluírse..

Dereitos da Propiedade Intelectual

A Universidade de Vigo é titular dos dereitos de propiedade intelectual e industrial sobre a páxina web, o seu deseño gráfico e os seus contidos, agás que neles se indique unha titularidade distinta.

Servizo

A Universidade de Vigo intentará reducir ao mínimo as interrupcións do servizo e os problemas ocasionados por erros de carácter técnico. Non se asume ningunha responsabilidade respecto das interrupcións ou deficiencias no servizo, nin dos problemas que poidan resultar da consulta destas páxinas.

Protección de datos persoais

O tratamento de datos de carácter persoal que se realice a través deste sitio Web estará suxeito ao establecido na Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, e ao resto da normativa de aplicación.

Os datos contidos nos formularios son voluntarios e só se empregarán para remitir a información solicitada. O usuario ten dereito a decidir quen pode ter os seus datos, para que os usa, solicitar que sexan exactos e que se utilicen para o fin para o que se recollen, así como a súa cancelación, coas excepcións previstas na lexislación vixente.