GL EN

Enquisa CinVigo

Cuestionario de satisfacción festival científico CinVigo
Valora do do 1 ao 5, sendo o 5 a valoración máis positiva.

Valora do 1 ao 5, sendo o 5 a valoración máis positiva.

Valora do 1 ao 5, sendo o 5 a valoración máis positiva.

Observacións, suxestións, etc.
Este campo é opcional, pero contestaremos ás túas suxerencias se así o solicitas.
A información incluída no presente documento é confidencial, sendo para o uso exclusivo da persoa destinataria. En virtude do artigo 14 do Regulamento (UE) 2016/679 (RXPD) e do artigo 11 da Lei orgánica 3/2018, de protección de datos (LOPDGDD), informámoslle que os seus datos de contacto están sendo tratados baixo a responsabilidade do CINBIO coa finalidade da xestión da calidade dos servizos. Vostede ten dereito a solicitarnos, en calquera momento, o acceso, rectificación ou supresión dos seus datos persoais e a limitación do seu tratamento. Tamén terá dereito a opoñerse a dito tratamento, así como a solicitar, salvo casos de interese público e/ou exercicio de poderes públicos, a portabilidade dos seus datos. Máis información en: