GL EN

Desenvolvemento profesional

Desenvolvemento profesional. Formación continua e mentoría

Un dos obxectivos clave de CINBIO é a consolidación e seguimento do plan de formación interno, xa que contribúe ao desenvolvemento e éxito non só do persoal senón do Centro no seu conxunto. Para lograr isto, CINBIO crea unha serie de ferramentas como o Comité de formación ou o Plan de formación que contempla a realización de avaliacións periódicas para identificar oportunidades de capacitación que contribúan ao crecemento do centro.

Este enfoque aborda as diversas necesidades de diferentes audiencias, incluíndo o persoal investigador en formación, o persoal postdoutoral, o persoal directivo, o persoal de apoio técnico e outros. Ademais, o plan de formación alíñase cos obxectivos estratéxicos do centro para garantir que contribúa ás metas xerais.

  • Comité de formación

    Implementado en 2023 e coordinado por Verónica Salgueiriño, en colaboración cos coordinadores de área, David Posada e a Isabel Pastoriza, e en cooperación cos líderes de grupo para a identificación das necesidades formativas. E co apoio de Pablo Hervés na coordinación do Programa de Doutoramento.

  • Establecemento do plan de formación 2023-2027

    Contemplando desenvolvemento de habilidades, formación continua, promoción da innovación, retención de talento, colaboración e traballo en equipo, liderado, normativa/ética, aumento de reputación do centro... E dicir formación científico científico-técnica e transversal a través de conferencias, clases e seminarios; englobados dentro do programa de formación postdoutoral, programa de formación internacional (no marco das accións de Horizonte Europa MSCA ou Doutoral Network) etc.

Cinbio, Formación