GL EN

Formulario Cinvigo 2024

INSCRIPCIÓN participantes

CENTRO EDUCATIVO
DOCENTE / TUTOR-A
PROYECTONecesitamos un vídeo de 1 minuto en el que algún participante (o todo el grupo) nos explique brevemente el proyecto. Te recomendamos subir tu vídeo a Youtube, marcando la casilla de "oculto" y luego compartir aquí el enlace.
No es necesario, pero puedes adjuntar un documento (.pdf o .docx) con una breve presentación del proyecto. Importante que el documento contenga en el título el nombre del proyecto.
GRUPO
A información incluída no presente documento é confidencial, sendo para o uso exclusivo da persoa destinataria. En virtude do artigo 14 do Regulamento (UE) 2016/679 (RXPD) e do artigo 11 da Lei orgánica 3/2018, de protección de datos (LOPDGDD), informámoslle que os seus datos de contacto están sendo tratados baixo a responsabilidade do CINBIO coa finalidade da xestión da calidade dos servizos. Vostede ten dereito a solicitarnos, en calquera momento, o acceso, rectificación ou supresión dos seus datos persoais e a limitación do seu tratamento. Tamén terá dereito a opoñerse a dito tratamento, así como a solicitar, salvo casos de interese público e/ou exercicio de poderes públicos, a portabilidade dos seus datos. Máis información en: https://www.uvigo.gal/proteccion-datos.