GL EN

Ofertas de emprego 0824-127903 - Concurso de méritos para a contratación de persoal investigador e de apoio á investigación

Ofertas de emprego 0824-127903 - Concurso de méritos para a contratación de persoal investigador e de apoio á investigación

Fecha Inicio: 12 abril 2024
Fecha Fin: 18 abril 2024
1.200,00 € (incluido o prorrateo das pagas extraordinarias)
30 horas/semana

REFERENCIA DA OFERTA: 0824-127903

Denominación do proxecto ou actividade: Liña de reforzo de traxectorias emerxentes. Investigador RyC
IP: Sandra Rivas Siota
Liña de investigación / Referencia: Excelencia-ED431F 2023/03

Departamento: T04 Enxeñaría química

CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO
Tipo de contrato: Contrato de duración determinada por circunstancias da produción (máximo 6 meses)
Número de prazas: 1
Traballo a realizar: Apoio na liña de investigación relacionada coas tarefas do proxecto
Funcións a realizar:
Análise de rutina relacionados coa temática do proxecto (valorización de biomasa). Análise de
datos. Elaboración de informes, presentacións e apoio na busca de bibliografía relacionada e
escrita de documentos científicos
Retribución bruta mensual: 1.200,00 € (incluido o prorrateo das pagas extraordinarias)
Xornada laboral: 30 horas/semana
Categoría laboral: Técnico Especialista de apoio á investigación modalidade D (Bacharelato, FP2)
Centro de traballo: FACULTADE DE CIENCIAS DE OURENSE
Duración do contrato: 4 meses e 10 días

TITULACIÓN REQUIRIDA: Bacherelato ou FP2 (ciencias/tecnoloxía).

CONVOCATORIA ABERTA: https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/show/1333