GL EN

TNT - PhD Candidate - Photocatalytic conversion of CO2 to high value-added products

TNT - PhD Candidate - Photocatalytic conversion of CO2 to high value-added products

Fecha Inicio: 03 febreiro 2022
Fecha Fin: 31 xullo 2022
1300€ gross/month
Full time

Photocatalytic conversion of CO2 to high value-added products

In the frame of the project “Tailored-made catalysts for targeted reactions”, funded by Xunta de Galicia within the call "Ayudas para la atracción y retención de talento investigador", we offer a research project aiming at the development of photocatalysts for the conversion of carbon dioxide into high value-added products. To achieve this goal, a fundamental catalyst design approach will be adopted in order to derive structure-performance relationships applying precision synthesis of nanostructured materials, evaluation of catalysts and kinetic studies, advanced characterization, and detailed mechanistic studies.

The selected candidate will conduct his doctoral thesis in the TeamNanoTech group at CINBIO (www.cinbio.es).

Qualification:

Master in Chemistry, Chemical Engineering, or Materials Science with above-average academic records, fluent in oral and written English, and motivated by scientific research. Prior experience in heterogeneous catalyst design is advantageous.

Duration of the contract:

The initial duration of the contract is 1 year and can be extended up to 3.5 years.

Salary:

1.300 € gross per month.

Starting date:

To be decided with the selected candidate but no later than 1st September 2022.

Deadline for the receipt of the applications:

31st July 2022.

Selection process:

The selection process will be conducted by a committee of 3 researchers from the TeamNanoTech group.

Contact details:

Interested candidates should send a letter of motivation, academic record, CV, and 2 references in a single PDF file to begona.puertolas@uvigo.es

About CINBIO. CINBIO is a multidisciplinary research center with more than 200 staff members including professors, lecturers, PhD candidates, and lab technicians from many different disciplines: chemistry, physics, biology, medicine, mathematics, and information technology.

                                                                                                                                                              

                                                          OFERTA DE TESE DE DOUTORAMENTO

                             Conversión fotocatalítica de CO2 a produtos de alto valor engadido

Descrición do traballo:

No marco do proxecto “Deseño de catalizadores a medida para procesos químicos máis eficientes”, financiado pola Xunta de Galicia na convocatoria de Axudas para a atracción e retención de talento investigador ofrécese proxecto de investigación encamiñado ao desenvolvemento de fotocatalizadores para a transformación de dióxido de carbono en produtos de alto valor engadido.

O candidato/a seleccionado realizará a súa tese de doutoramento no Grupo TeamNanoTech do Centro de Investigacións Biomédicas CINBIO (www.cinbio.es)

Perfil:

Mestrado en química, enxeñería química, ou ciencia de materiais, cun expediente académico competitivo, un bo nivel de inglés (oral e escrito), e motivada pola investigación. A experiencia previa de traballo de experimentación no laboratorio será valorada, pero non é indispensable.

Duración do contrato:

A duración inicial do contrato é de 1 ano, prorrogable ata un total de 3.5 anos.

Condicións laborais:

Contrato a xornada completa cunha retribución bruta mensual de 1300 € e con 12 pagas anuais.

Data de inicio:

A convir co candidato/a seleccionado, pero non máis tarde do 1 de setembro de 2022.

Data límite de recepción de solicitudes:

31 de xullo de 2022

Selección:

O proceso de selección levarase a cabo por unha comisión formada por tres investigadores do Grupo TeamNanoTech do CINBIO.

Información de contacto:

As persoas interesadas deberán enviar unha carta motivando o seu interese, o seu CV completo, e dous contactos de referencia nun único documento PDF a begona.puertolas@uvigo.es

Acerca del CINBIO. O centro de investigación CINBIO é un espazo formado por máis de 200 persoas: profesores/as, doutores/as, estudantes de doutoramento e técnicos/as de laboratorio. Unha aposta da Universidade de Vigo para desenvolver o ámbito nano- e biotecnolóxico cun elemento diferencial con respecto a outros centros de similares características: o seu carácter multidisciplinar. Conta con investigadores e investigadoras do máis alto nivel en varias disciplinas: química, física, bioloxía, medicina, e informática.