GL EN

Equality survey

All data contained in this form will be treated confidentiallyPerfil
Idade
Estás de acordo coa posta en marcha dun Plan de Igualdade no CINBIO?Sufriches algunha vez acoso sexual ou por razón de sexo no teu traballo?Coñeces a algunha persoa que sufrira acoso sexual traballando aquí?Crees que as mulleres teñen as mesmas posibilidades que os homes nos procesos de selección internos?Crees que os procesos de selección garanten a igualdade de mulleres e homes?Crees que a retribución é igualitaria?Crees que as posibilidades e facilidades de acceso á formación son as mesmas para mulleres e para homes?Son habituais os chistes e comentarios sexistas no traballo?Tes que ter dispoñibilidade fora do horario laboral?


Consideras que a túa carga de traballo é acorde ás túas condicións laborais?


Favorécese no CINBIO a conciliación da vida familiar, persoal e laboral?Cres que acollerse ás medidas de conciliación implica a perda de oportunidades profesionais?


Crees que son necesarias políticas de igualdade no Centro?


Que medidas cres que se poderían adoptar para promover a igualdade entre mulleres e homes no CINBIO?
Sinala 3 aspectos polos que consideras que igualdade é (ou non é) positiva na xestión interna e externa do centro ou polos que non o son
Coñeces a existencia do Plan de igualdade existente na UVigo?No suposto de sufrir acoso no centro, saberías como ou onde denuncialo? A onde te dirixirías?