GL EN

Eventos

Introdución á Citometría de fluxo - 2024 02 abril 2024

Formación científica

O curso de Introdución á Citometría de fluxo terá lugar no CINBIO os días 2, 3, 10 e 11 de abril (programa aquí), cun aforo máximo de 20 persoas, tendo preferencia o persoal do CINBIO. A formación contará cunha parte teórica e outra parte práctica, nas que se tocarán aspectos tanto de citometría analítica como citometría sorting.

O curso terá o seguinte custo, en función das tarifas segundo tipo (consultar tarifa aquí):
• Usuarios tipo A (Universidade de Vigo): 72.59 euros
• Usuarios tipo B (organismos públicos de investigación): 145.18 euros
• Usuarios tipo C (empresas privadas ou centros de investigación privados): 329.28 euros

O pago farase a través da plataforma LIMS e as indicacións para facelo recibiranse unha vez realizada a inscrición.

Aquelas persoas interesadas en obter máis información, poden contactar directamente con Mercedes Peleteiro, responsable do servizo de citometría do CINBIO en mpeleteiro@uvigo.es.

Prazas completas.

Enquisa de satisfacción do "Curso de introdución á citometría"


Observacións, suxestións, etc.


Observacións, suxestións, etc.


Este campo é opcional, pero contestaremos ás túas suxerencias se así o solicitas.
A información incluída no presente documento é confidencial, sendo para o uso exclusivo da persoa destinataria. En virtude do artigo 14 do Regulamento (UE) 2016/679 (RXPD) e do artigo 11 da Lei orgánica 3/2018, de protección de datos (LOPDGDD), informámoslle que os seus datos de contacto están sendo tratados baixo a responsabilidade do CINBIO coa finalidade da xestión da calidade dos servizos. Vostede ten dereito a solicitarnos, en calquera momento, o acceso, rectificación ou supresión dos seus datos persoais e a limitación do seu tratamento. Tamén terá dereito a opoñerse a dito tratamento, así como a solicitar, salvo casos de interese público e/ou exercicio de poderes públicos, a portabilidade dos seus datos. Máis información en: