GL EN

Eventos

Taller para impulsar a creación de iniciativas empresariais 20 outubro 2021 Sala de Seminarios (Torre Cacti)

O próximo 20 de setembro celebraremos o "Taller para impulsar a creación de iniciativas empresariais: desde investigación a spin-offs" de 10:00h a 14:00h na Sala de seminarios da Torre Cacti.

Este evento será levado a cabo por un consultor de desenvolvemento de negocio e ademais do taller, ofrecerase mentoría a aqueles investigadores e investigadoras que desexen información para montar a súa propia spin-off.

Para asistir, é necesaria inscrición previa no seguinte formulario:

TALLER PARA IMPULSAR A CREACIÓN DE INICIATIVAS EMPRESARIAIS: DESDE INVESTIGACIÓN A SPIN-OFFS


A información incluída no presente documento é confidencial, sendo para o uso exclusivo da persoa destinataria. En virtude do artigo 14 do Regulamento (UE) 2016/679 (RXPD) e do artigo 11 da Lei orgánica 3/2018, de protección de datos (LOPDGDD), informámoslle que os seus datos de contacto están sendo tratados baixo a responsabilidade do CINBIO coa finalidade da xestión da calidade dos servizos. Vostede ten dereito a solicitarnos, en calquera momento, o acceso, rectificación ou supresión dos seus datos persoais e a limitación do seu tratamento. Tamén terá dereito a opoñerse a dito tratamento, así como a solicitar, salvo casos de interese público e/ou exercicio de poderes públicos, a portabilidade dos seus datos. Máis información en: https://www.uvigo.gal/proteccion-datos.